tel : 575 308 833      tel : 575 308 834      email : kontakt@dp-security.pl

Agencja ochrony DP SECURITY

Indywidualne podejście / Profesjonalizm / Szybkość działania

System cctv a ochrona danych osobowych

W 2016 roku weszły w życie, a od 25 maja 2018 obowiązują przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w skrócie RODO. Zgodnie z rozporządzeniem dane osobowe są to wszystkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Zapis z kamery, na którym został utrwalony wizerunek osoby, pozwala na jej identyfikację. Nie powinno budzić wątpliwości, że przy rejestracji monitoringu wizyjnego przetwarzamy dane osobowe w postaci wizerunku klientów, najemców oraz gości odwiedzających obiekt.

CCTV a prawo

Obowiązująca do chwili wejście w życie RODO ustawa o ochronie danych osobowych nie regulowała w sposób wystarczający kwestii monitoringu wizyjnego. Nie wyjaśniała miedzy innymi w jaki sposób właściciel systemu miałby wypełnić obowiązek informacyjny względem osób widocznych w obszarze monitorowanym systemem kamer.

Również w RODO aspekt monitoringu wizyjnego nie otrzymał precyzyjnego unormowania. W konsekwencji do przechowywanych danych osobowych należy stosować wszelkie zasady opisanych przez RODO jak obowiązek informacyjny oraz regulujące prawa osób, których to dane dotyczą.

Dzięki nowym przepisom osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo do następujących informacji:

 • poznania celu przetwarzania danych,
 • informacji o odbiorcach, którym dane zostały lub w przyszłości zostaną ujawnione,
 • planowanym okresie przetrzymywania danych,
 • informację o prawie do skargi w organie nadzorczym,
 • w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle.

Możliwe jest dodatkowo wnioskowanie do administratora danych osobowych o dostęp do nagrań z monitoringu. Należy jednak pamiętać, że na dysku twardym mógł zostać zapisany wizerunek jeszcze innych osób a rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby jest działaniem bezprawnym.

CCTV w domu

Wiele osób prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych pragnie zwiększyć stopień obecnego poziomu bezpieczeństwa swojego mienia i decyduje się na montaż systemu kamer w strefach wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów. Czy przepisy RODO zezwalają na tego rodzaju zabezpieczenia techniczne? Tak. Podstawę prawną jest w tym przypadku artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Wyjątkiem są okoliczności, w których istotniejszy charakter wobec interesów administratora mają prawa i wolności osób fizycznych których dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności kiedy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Kamery w miejscu pracy

Przepisy RODO nie zawierają szczegółowych regulacji odnośnie możliwości stosowania cctv w zakładzie pracy. Najprawdopodobniej przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do kodeksu pracy. Zgodnie z aktualnym projektem, pracodawcy będą posiadać możliwość wprowadzenia szczególnego nadzoru nad zakładem lub terenem wokół jeżeli jest to niezbędne do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • kontroli linii produkcyjnej,
 • kontroli zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę.

W polu widzenia kamer nie mogą znajdować się:

 • pomieszczenia sanitarne,
 • stołówki,
 • szatnie,
 • palarnie,
 • pomieszczenia udostępnione dla zakładowych organizacji związkowych, 

wyjątek stanowią sytuacje kiedy montaż cctv w tych pomieszczeniach jest niezbędny do realizacji celu określonego powyżej i nie naruszy on godności oraz dóbr osobistych pracownika. 

 

 

 

Agencja ochrony osób i mienia DP Security Warszawa - agencje ochrony Warszawa, firmy ochroniarskie w Warszawie

Odwiedź nas na facebooku