tel : 575 308 833      tel : 575 308 834      email : kontakt@dp-security.pl

Agencja ochrony DP SECURITY

Indywidualne podejście / Profesjonalizm / Szybkość działania

Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów sportowych

O bezpieczeństwie obiektów sportowych w kontekście zagrożeń terrorystyczny rozmawiano już wielokrotnie. Zamach terrorystyczny podczas meczu Francji i Niemiec na Stade de France w Paryżu, przypomniał o realności zagrożenia ożywił dyskusję na jego temat.

W sytuacjach zagrożenia powstaje pytanie o realność oraz o sposoby przeciwdziałania niebezpieczeństwu? Niebezpieczeństwo na pewno nie jest urojone, gdyż w przeszłości podczas imprez masowych miało miejsce co najmniej kilka zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Ochrona fizyczna obiektów sportowych, na których prowadzone są największe medialne imprezy musi być organizowana na długo przed samym wydarzeniem. Zgromadzonej publiczności, należy zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo, co przy tego rodzaju imprezach masowych bywa niezwykle trudne. Z uwagi na otwarty charakter oraz specyfikę tego typu miejsc, nie ma możliwości zastosowanie podobnych środków bezpieczeństwa, co w przypadku obiektów o znacznie ograniczonej dostępności. Niezbędne jest w tych przypadkach zastosowanie  rozwiązań, które to stworzą sposobność do zorganizowania skutecznego systemu ochronnego. 

Wykazy obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie sporządzają między innymi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie w stosunku do nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Zamieszczenie w rejestrze następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa.

Ze względu na fakt, że obowiązujące przepisy nie określają kryteriów ilościowych, które decydowałyby o objęciu lub nieobjęciu obiektu obowiązkową ochroną fizyczną, decyzja w tym zakresie powinna być podjęta w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej audytu analizy ryzyka. Należy podkreślić, że decyzja o umieszczeniu konkretnego obiektu sportowego w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie powinna zawierać uzasadnienie wskazujące na związek pomiędzy potencjalnym zniszczeniem lub uszkodzeniem  obiektu a zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego.

 

Agencja ochrony DP Security Warszawa - ochrona obiektów sportowych, ochrona imprez, audyt bezpieczeństwa

Odwiedź nas na facebooku